NORMATIVA

NORMATIVA EDUCATIVA

Acord del Consell de Govern de 9 de desembre de 2016 pel qual es crea el Conservatori Municipal de Manacor, de titularitat de l’Ajuntament de Manacor.


Decret 23/2011, d’1 d’abril, pel qual s’estableix l’ordenació i elcurrículum dels ensenyaments elementals de música regulats perla Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació.


Decret 36/2018, de 9 de novembre, pel qual s’estableix el currículum dels ensenyaments professionals de música a les Illes Balears.


Reial Decret 1577/2006, de 22 de desembre, pel qual es fixen els aspectes bàsics del currícu-lum dels ensenyaments professionals de música regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació. («BOE» 18, de 20-1-2007.)


Reial Decret 242/2009, de 27 de febrer, pel qual s'estableixen convalidacions entre els ensenyaments professionals de Música i de Dansa i l'Educació secundària obligatòria i el Batxillerat, així com els efectes que sobre la matèria d'Educació física han de tenir la condició d'esportista d'alt nivell o alt rendiment i els ensenyaments professionals de Dansa.

NORMATIVA DEL CENTRE

Criteris en el control d'assistència d'alumnat al centre.


Criteris en l'ordre d'admissió d'alumnat al centre.

PREUS I TAXES

Ordenança reguladora del preu públic per a la prestació del servei d'Escola Municipal de Música i Dansa i Conservatori de Música amb data de 25 d'octubre de 2022.

TRÀMITS ADMINISTRATIUS

Sol·licitud del certificat d'ensenyaments elementals de música. S'ha d'acompanyar del model 111 degudament emplenat i fer el pagament d'11€.


Sol·licitud del certificat d'ensenyaments professionals de música. S'ha d'acompanyar del model 111 degudament emplenat i fer el pagament de 45€.


Aquesta autorització és obligatòria per les famílies que vulguin deixar sortir els seus fills/filles durant l'horari lectiu. 


Sol·licitud per la baixa i/o alteració de matrícula. S'ha d'entregar en temps i forma a la secretaria del centre.